KREDIT ZA KUPNJU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
uz valutnu klauzulu u CHF

Namjena kredita
Kupovina poljoprivredne mehanizacije. Kredit se odobrava na temelju prilozenog predračuna / ponude trgovca s kojim Banka ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji.

Korisnici kredita
Poljoprivrednici (Fizičke osobe koje obavljaju osnovnu ili dodatnu djelatnost u poljoprivredi)

Iznos kredita
Od 800 do 320.000 CHF u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Banke.
Glavnicu kredita moguće je uvećati za naknadu Banke i trošak osiguranja kredita, a u skladu s kreditnom sposobnošću.

Rok otplate
Do 10 godina.

Poček
Moguć kod modela III - do 12 mjeseci.

Kamatna stopa
Redovna kamatna stopa 6,50%
Kamatna stopa je godičnja, promjenjiva; primjenjuje se dekurzivni način obračuna, proporcionalna metoda.

lnterkalarna kamata
Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava na iznos glavnice za period od isplate (korištenja) do početka otplate glavnice kredita. Interkalarna kamatna stopa je istovjetna redovnoj kamatnoj stopi.
Ukoliko se radi o kreditu bez počeka s mjesečnom anuitetnom otplatom, interkalarna kamata se odbija od iznosa kredita prilikom korištenja (isplate) kredita.
Ukoliko se kredit isplaćuje uz poček interkalarna kamata dospijeva na naplatu svakog zadnjeg dana u mjesecu, te će se obračunavati za cijelo vrijeme trajanja počeka.
* Obavijest o iznosu i datumu plaćanja interkalarne kamate korisnik kredita će primiti na kućnu adresu. 

Efektivna kamatna stopa (EKS) =  Realna godišnja kamatna stopa 
EKS / RGKS je izračunata na rok otplate od 10 godina.
EKS / RGKS iznosi: 7,05%
Izračun EKS / RGKS temelji se na nominalnoj kamatnoj stopi uključujući sve troškove kredita koje korisnik kredita plaća Banci (interkalarna kamata, naknada i sl.).

Naknada
Trošak jednokratne naknade Banke za obradu kredita moguće je uračunati u kredit.
1,5% od iznosa kredita
Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno prilikom isplate kredita iz odobrenog iznosa kredita.

Trošak osiguranja kredita (kod MODELA II)
Premija 1,95% od iznosa kredita uvećanog za kamate iz prva 4 anuiteta, obračunava se i naplaćuje jednokratno prilikom korištenja (isplate) kredita.
Banka je sklopila s Croatia osiguranjem d.d. Ugovor o poslovnoj suradnji za osiguranje kredita. `

Korištenje
Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke za CHF važećem na dan korištenja kredita (isplate) kredita, umanjen za jednokratnu naknadu, interkalarnu kamatu, te eventualno za trosak osiguranja kredita.
Kredit se isplaćuje temeljem predračuna na račun trgovca.

Otplata kredita
Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju na naplatu svakog zadnjeg dana u mjesecu, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke za CHF važećem na dan plaćanja.

Preduvjeti (kreditna sposobnost)
Krediti se odobravaju kreditno sposobnim drzavljanima RH koji se bave poljoprivrednom djelatnošću.
Kreditna sposobnost izračunava se ovisno o modelu kreditiranja.
Kreditnu sposobnost tražitelja kredita može svojim primanjima poboljšati sudužnik koji potpisuje ugovor o kreditu i solidarno odgovara za naplatu svih tražbina Banke po kreditu.
Sudionici u kreditu po isteku kredita ne smiju biti stariji od 72 godine.
U jednom kreditnom poslu mogu se pojaviti:
- najviše 2 fizičke osobe zaposlene kod istog poslodavca
- samo jedna osoba: starosni umirovljenik, osoba koja samostalno vodi poslovne knjige ili osoba zaposlena kod iste, te osoba zaposlena u d.o.o. koja ima manje od 10 zaposlenih


Kredit za kupnju poljoprivredne mehanizacije - popis dokumentacije:
1. Rješenje o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava (za fizičke osobe koje se bave poljoprivredom)
2. Rješenje o upisu u Upisnik trgovačkih društava, zadruga i obrtnika u poljoprivredi (za obrtnike u poljoprivredi)
3. Iskaznica obiteljskog poljloprivrednog gospodarstva (zelena kartica)
4. potvrda porezne uprave da je poljoprivrednik u sustavu PDV-a i od kad je u sustavu PDV-a
5. Potvrda porezne uprave da poljoprivrednik nema dugovanja (po javnim davanjima)
6. Potvrda porezne uprave o visini dohotka za posljednje 2 godine
7. Izvadak is poslovnih knjigaza prošlu godinu ovjeren od strane porezne uprave i za tekuću godinu.
8. Obrazac "Podaci o solventnosti" (BON-2 ili SOL-2), original ne stariji od 30 dana
9. Ispis prometa poslovne  banke za prethodnu i ovu godinu po žiro računu ili tekućem računu (ako nema žiro račun)
10. Kopija osobe iskaznice i dokumenta na kojem je vidljiv JMBG
11. Ugovor o poslovnoj suradnji (potvrde kooperanata za dvije godine koliko je predano / isporučeno nekog proizvoda (mlijeka, stoke, žitarica idr.))
12. Liste od poticaja i premija za mlijeko ili nešto drugo (može i kopije)


Ukoliko je tražitelj kredita u stalnom radnom odnosu, popis dokumentacije je naveden u brošuri "Kredit za kupnju poljoprivredne mehanizacije".